Уведомление за поверителност относно личните данни, обработвани посредством или във връзка със сайт www.mvcbulgaria.com

Данни за администратора на лични данни

365 ВЕТ“ ООД, с ЕИК: 205858817, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, ул. „Риккардо Ваккарини“ № 4, е собственик на и управлява уебсайта МВК "България", поместен на адрес: mvcbulgaria.com

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Дружеството е собственик на сайта МВК "България" (по-долу „Сайтът/-а“) и управлява същия сайт. В тази връзка дружеството може да обработва лични данни (като администратор на лични данни), като полага всички грижи и прилага нужните мерки това обработване да е законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Контакт с длъжностно лице на МВК "България": clinic@mvcbulgaria.com

1. Обща информация

Настоящата Уведомление за поверителност се отнася до личните данни, които Дружеството събира за Вас, с цел да Ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.

При събирането и обработването на Вашите лични данни, Дружеството се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва, но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Чрез това Уведомление за поверителност Ви информираме за политиките и практиките, които прилагаме при обработването на личните ви данни, както и за правата, които имате във връзка със събраните от нас лични данни за Вас.

Тези политики и практики се отнасят както за данни, събирани от Вас чрез Интернет сайта meteobalkans.com, така и чрез форми на хартия, попълнени лично от Вас или с помощта на наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или чрез други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до Длъжностното ни лице по защита на личните данни, посочен по-горе.

2. Принципи при обработването на вашите лични данни

Стремим се да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; единствено за целта, за която сме ги събрали; в минимално необходимото количество и при поддържане на тяхната точност и актуалност; за определени срокове в зависимост от целта на конкретната дейност по обработване; като прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурността им, съобразени с нивото на риск за Вашите права и свободи.

3. Защо събираме личните данни и за какво ги използваме

- Дружеството обработва Вашите лични данни за една или няколко от целите, посочени по-долу:

- за измерване и проследяване на потребителското поведение в Сайта, с цел подобряване на нашите продукти и Вашето потребителско преживяване;

- при запазване на час от онлайн системата ни за резервация на час в клиника, да можем да осъществим контакт на посочените данни с вас за потвърждение на часът или отмяната му;

4. Какви лични данни събираме от Вас

Нашият стремеж е да събираме данни от Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването и изпълнението на определен договор между нас, както и за да Ви предоставим нашите Услуги.

Данните които събираме чрез сайта от вас са: Име на вашия любимец, вид на вашия любимец, имейл, телефон за контакт с вас и кратко описание по ваш избор за повода за посещение в клиниката ни

5. Цели на обработването на лични данни

Във формите, чрез които въвеждате лични данни, ясно обозначаваме кои данни са задължителни за предоставяне. Това са такива данни, без които е невъзможно да ви предоставим съответната Услуга или част от нея.

Имате право да възразите срещу това, като ни пишете на clinic@mvcbulgaria.com

6. Oбработване на лични данни на лица под 14 години

За нас е важно да предприемем допълнителни предпазни мерки за защита и безопасност на децата. Ако сте под 14 години, моля, не изпращайте и не публикувайте никаква информация за себе си.

7. Правни основания за обработване на личните данни:

7.1. Легитимен интере

В случаите, в които се наложи събиране на ваши лични данни от нас поради наш легитимен интерес, ще Ви информираме своевременно, както и ще Ви разясним правата, които имате във връзка с това.

7.2. Съгласие

Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или за да защитим Вашите жизненоважни интереси, ще поискаме Вашето съгласие. Ще използваме личните Ви данни само за конкретната цел, за която сте ни дали съгласието. Имате право във всеки един момент, ако прецените, че желаете, да оттеглите съгласието си.

8. Споделяне на Ваши данни с трети лица

Дружеството споделя вашите лични данни само в следните случаи:

- пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

9. Технически и организационни мерки за защита

Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на нормативните изисквания и прилага подходящи технически и организационни мерки за сигурност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме, където е необходимо, допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

10. Автоматизирано вземане на решения

При обработване на лични данни от Сайта, Дружеството не извършва профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

11. Трансфер на лични данни

Ако се наложи извършването на предаване (трансфер) на данни извън Европейския съюз, Дружеството се задължава да спазва разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 за това.

12. Срок, в който съхраняваме личните Ви данни

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони или в зависимост от целта, за която са събрани.

В случаи на липса на законоустановен срок, Дружеството съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и с нормалното развитие на партньорските ни взаимоотношения.

Целта ни е съхраняването на личните Ви данни да изискват минимални действия от Ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Например, обработването на трафични данни се извършва съгласно изискванията на Закона за електронните съобщения, според който същите се съхраняват за период от 6 месеца.

13. Вашите права

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за Вас, за какво ги използваме и как ги съхраняваме.

Освен посочените права, имате право да поискате:

- да бъдат коригирани ваши лични данни;

- да бъдат изтрити ваши лични данни;

- да бъде ограничено обработването на личните Ви данни за определен период от време;

- да възразите срещу обработването;

- преносимост на данните.

Някои от изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме личните Ви данни. Например, в някои случаи сме задължени по закон да съхраним личните ви данни. В тези случаи няма да е възможно, например, да ги изтрием от нашите системи.

Можете да се обърнете към Длъжностното ни лице по защита на данните на посочения в настоящото Уведомление за поверителност имейл, в случай че имате въпроси. По този начин ще можем:

- да Ви съдействаме при упражняването на Вашите права;

- да Ви информираме допълнително за всяко едно Ваше право.

14. Особености при упражняване на някои права

Подаване на искане и идентификация

За да упражните някое/и от правата си, трябва да ни изпратите Искане за упражняване на вашите права по ОРЗД. Искането се подава лично от Вас като субект на данните или от изрично упълномощено от Вас лице чрез писмено пълномощно. Искането трябва да съдържа три имена, адрес и други данни за Вашата идентификация като физическото лице, за чиито данни се отнася искането, описание на искането, до кои лични данни се отнася, препочитана форма за отговор и действия по Регламента, подпис, дата и адрес за кореспонденция. Искането може да бъде подадено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като бъде подписано с електронен подпис.

15. Форма на Искане за упражняване на вашите права по ОРЗД

За да защитим, както Вашите права, така и правата на други физически лица, преди да Ви предоставим достъп до определени данни или да извършим действие по Вашето искане, трябва да се уверим в самоличността на лицето, отправило искането. Затова можем да поискаме от Вас да ни предоставите допълнителна информация за Вас, да изпратите искането си, подписано с електронен подпис или да приложим други разумни мерки за безспорна идентификация, в зависимост от искането, характера на данните и контекста на тяхното обработване.

Срок за отговор по искането

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения 1-месечен срок. В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон, като ще Ви посочим причините за това.

16. Право на жалба до Надзорния орган

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса. Нашето Длъжностното лице по защита на данните е на Ваше разположение на имейл clinic@mvcbulgaria.com

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" No 2

Телефон 02 915 3 518

www.cpdp.bg

17. Актуализация/обновяване

Настоящото Уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас периодично, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем възникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на имейл: clinic@mvcbulgarias.com