Общи условия за използване уебсайта на МВК "България"

За използване на интернет сайта МВК "Бългаия"

Настоящите общи условия („ОУ“) уреждат отношенията между "365 ВЕТ“ ООД (Дружеството), с ЕИК: 205858817, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, ул. „Риккардо Ваккарини“ № 4, и потребителите на интернет сайта (по-долу „Потребител/-и/-те“) МВК "България" (по-долу „Сайтът/-а“), поместен на адрес: mvcbulgaria.com, както и начина на използване от потребителите на предоставяната от/чрез сайта информация и друго съдържание, публикувано на сайта.

Молим да прочетете тези ОУ, като имате предвид, че от момента на първото използване по какъвто и да е начин на сайта от Ваша страна, Вие се съгласявате с настоящите ОУ и сте обвързани от тях.

Ако намирате някои от клаузите на настоящите ОУ за неприемливи, молим да не използвате сайта.

В случай че имате въпроси във връзка с тези ОУ, можете да се свържете с дружеството чрез посочените по-горе координати.

Употребените в настоящите ОУ понятия имат следното значение:

„365 ВЕТ“ ООД или „Дружеството“ е собственик на сайта МВК "България" и управлява същия сайт.

„Сайтът/-а“ – интернет сайтът МВК "България", собственост на дружеството, чрез който потребителите (по смисъла на тези ОУ) достъпват/използват информацията и друго съдържанието, публикувано на сайта.

„Потребител/-и/-те (на сайта)“ – всеки посетител на сайта, вкл. посетител, който достъпва/използва предоставяната от/чрез сайта информация и друго съдържанието, публикувано на сайта.

„Страните“ – включват дружеството и потребителите на сайта;

„Съдържание публикувано на сайта“ – включва цялата информация, информационни материали/ресурси/услуги, данни, новини, статии, текстове, изображения, графики, видеа, снимки, коментари (на потребители), препратки/линкове към съдържание на други интернет сайтове, публикации и видеа от други сайтове (вкл. публикации от Facebook страницата на МВК "България") и други подобни, публикувани на сайта и достъпвани на сайта от неговите потребители.

Информация за съдържанието, публикувано на сайта. Права на интелектуална собственост.

На сайта бива публикувано следното съдържание, което е със свободен и безплатен достъп за потребителите на сайта:

- Услуги на Многопрофилна ветеринарна клиника "България", включващи авторски снимки и описание на всики услуги извършващи се в здравното заведение

- Публична информация като страници, За нас, Контакти, Екип лекари, политика за поверителност, политика за бисквитки и настоящите общи условия

Не се толерира и се забранява копирането и всякакъв вид използване, разпространение, възпроизвеждане на съдържание, публикувано на сайта, без включване на линк/електронна препратка към конкретното съдържание на сайта плюс посочване на сайта (наименованието му) като източник на съдържанието или без предварително получено съгласие за това.

Не се толерира и се забранява използването на съдържание, публикувано на сайта, за търговски/комерсиални цели.

Ангажименти на страните

Потребителят се задължава:

1.1. да спазва правилата и условията, посочени в този документ, както и относимото законодателство;

1.2. да използва съдържанието, публикувано на сайта, добросъвестно и само за лично ползване (с нетърговска цел);

1.3. да не копира, разпространява или използва по друг начин съдържание от сайта по начин, несъвместим с правилата, посочени в този документ;

1.4. да не извършва каквито и да било действия, с които да уврежда или да цели да навреди на правата, интересите, свободите, личността, доброто име, репутацията или имуществото на други потребители, трети лица или дружеството;

1.5. да спазва националното и европейското законодателство за защита на личните данни (като Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, Закона за защита на личните данни и т.н.), особено при публикуването за коментар на сайта, съответно да не използва чужди лични данни в противоречие с приложимото законодателство и тези ОУ;

1.6. да се запознае със специализираното Уведомление за поверителност на дружеството, качено на сайта тук.

1.7. Приемайки/съгласявайки се с настоящите ОУ по указания в тях начин, потребителят на Сайта приема и се задължава да спазва правилата и условията, посочени в тези ОУ.

Дружеството има право и се задължава

2.1. Дружеството управлява сайта, като цели да осигури безпрепятственото достъпване и ползване на съдържанието на сайта от неговите потребители.

2.2. Дружеството може и има право да публикува/помества/разрешава публикуването на сайта на банери, линкове/препратки, материали с рекламна цел.

2.3. Дружеството има право да модерира и да изтрие коментар на сайта, написан от потребител, когато коментарът не отговаря на изискванията, посочени в тези ОУ.

2.4. Дружеството има право да променя по свое усмотрение изгледа, дизайна, логото, концепцията, наименованието, домейна, насочеността на съдържанието и вида на съдържанието на сайта;

2.5. Дружеството се задължава да поддържа настоящите ОУ в актуален вид и да осигурява тяхната достъпност (посредством качването им на сайта), за да имат възможност потребителите на сайта да се запознаят с тях и евентуално приети промени в тях.

2.6. При обработване на лични данни на потребители на сайта или на трети лица, чиито данни са предоставени/публикувани от потребители на сайта (доколкото такова обработване се случва), дружеството се задължава да спазва националното и европейското законодателство за защита на личните данни (като Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, Закона за защита на личните данни и т.н.) като администратор на лични данни. Дружеството не изисква и не обработва специални категории лични данни за потребители на сайта. Повече информация относно личните данни е поместена в специализирано Уведомление за поверителност на дружеството, качено на сайта тук. По въпроси, свързани с личните данни, потребителите могат да се обърнат към дружеството на следния имейл: clinic@mvcbulgaria.com

Отговорност

Дружеството не носи отговорност за начина на интерпретация, използване, разбиране или тълкуване от страна на потребителите на съдържание от сайта.

Дружеството не носи отговорност при евентуално понесени от потребителите вреди (имуществени или неимуществени) и/или претърпени пропуснати ползи, вследствие на използване на съдържание от сайта или вследствие на невъзможност за достъпване или използване на сайта и съдържанието на него поради технически или каквито и да било други причини, вкл. поради причини, свързани с или произтичащи от лични устройства на потребителите, наличие или качество на интернет връзка, мобилна връзка и т.н.

Дружеството не гарантира постоянни наличност и възможност за ползване на сайта от страна на потребителите, както и не гарантира непрекъснатост в осигуряване на съдържание (вкл. ново такова) на сайта. Заедно с това, дружеството не носи отговорност при невъзможност (временна или продължителна) да се достъпва или използва сайтът и съдържанието на него поради технически или каквито и да било други причини, вкл. поради причини, свързани с или произтичащи от лични устройства на потребителите, наличие или качество на интернет връзка, мобилна връзка и т.н.

Празнично работно време и празнична ценова политика

"365 ВЕТ“ ООД има сепцифично работно време за официални празнични дни по чл. 154 ал. 1 от Кодекса на труда, което уведомява клиентите на входа на своя обект и социални профили

"365 ВЕТ“ ООД увеличава с 50 % своята ценова политика за всички услуги в официални празнични дни

Заключителни клаузи

Настоящите ОУ и всякакви последващи промени в тях се публикуват на сайта МВК "България" и по всяко време са на разположение на неговите потребители за запознаване.

Тези ОУ могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от страна на дружеството при необходимост, поради промени в законодателството, промени в начина на функциониране, концепцията, цялостното съдържание на сайта или по други причини, които го налагат.

Промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта, като отделните потребители приемат промените в ОУ в момента, в който за пръв път използват сайта след влезлите в сила промени. Потребителите могат да се запознаят подробно с промените, като посетят секцията на сайта, в която са публикувани самите ОУ (и промените в тях).

Всички спорове между дружеството и потребителите, които могат да възникнат във връзка с действието, прилагането или тълкуването на тези ОУ, се решават доброволно чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие ще бъдат отнасяни до компетентния съд в Република България.

Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на имейл: clinic@mvcbulgarias.com